Blog Phong Tục & Cuộc Sống

Thọ Mai Gia Lễ Phần II Chương 2-2

Luận Về Việc Tang Chế Tiếp Theo …

Bảng Dẫn Giải Thời Gian Người Vợ Để Tang Bên Họ Nhà Chồng Theo Sơ Đồ Tang Chế Mà Vợ Phải Chịu Tang Bên Nhà Chồng

Kể từ số 5 nghi người chồng lên tới số 1 Cao Tổ và từ số 5 trở xuống đến số 9 là Chút, bỏ bớt 1 số 5 thừa đi, còn lại 9 đời gọi là Cửu Tộc Chính Tông.

Từ số 1 đến số 5 là Tiền Ngũ Đại và từ số 5 trở xuống là Hậu Ngũ Đại.

Bắt ngang từ số 6 ghi con trai, con gái đến số 51 ghi con trai của anh em tái tụng là 4 đời thuộc nghành trai.

Bắt ngang cũng từ số 6 đến số 61 ghi con gái của anh tái tụng là 4 đời, trừ bớt 1 số 6 thừa, lấy thăng bằng còn lại 7 đời, gọi là Thất Tộc.

Như vậy, người vợ chỉ để tang bên nhà chồng đến mức cháu chú, cháu bác của 2 nghành nam nữ, khác hẳn với Tang Chế Bản Tông nhà chồng.

Phần dưới đây là bản ghi nhận thời gian người vợ để tang bên nhà chồng như sau:

A. Hàng Dọc Chính Tông

Số 1: Kỵ ông, Kỵ bà hay là Cao Tổ cũng gọi là Sơ để tang theo Ty Ma – 3 tháng

Số 2: Cụ ông, Cụ bà cũng gọi là Cố để tang theo Ty Ma – 3 tháng

Số 3: Ông bà cũng gọi là Nội để tang theo Đại Công – 9 tháng

Số 4: Cha chồng theo Trảm Thôi. Mẹ chồng theo Tư Thôi. Đều để tang 3 năm

Số 5: Tang Chế để cho chồng theo Trạm Thôi 3 năm

Số 6: Con trai hay gái và dâu trưởng nam, để tang theo Cơ Niên 1 năm. Con gái xuất giá và dâu thứ để tang theo Đại Công 9 tháng. Nếu con gái xuất giá trở về thì để tang 1 năm

Số 7: Cháu trai theo Đại Công 9 tháng và cháu dâu theo Ty Ma 3 tháng

Số 8: Chút trai và chắt dâu thì theo Ty Ma 3 tháng

Số 9: Chút trai theo Ty Ma 3 tháng và chút dâu thì Vô Phục.

B. Hàng Dọc Theo Đồng Tông Nghành trai Bên Chồng

B.1 Hàng Dọc Theo Anh Em Ruột Bên Chồng

Số 11: Anh em của ông và bà vợ đều để tang theo Ty Ma 3 tháng

Số 12: Anh em của cha và vợ đều để tang theo Đại Công 9 tháng

Số 13: Anh em của chồng và vợ đều để tang theo Tiểu Công 5 tháng

Số 14: Con trai của anh em chồng theo Cơ Niên 1 năm. Vợ theo Đại Công 9 tháng

Số 15: Cháu trai của anh em chồng theo Tiểu Công 5 tháng. Vợ theo Ty Ma 3 Tháng

Số 16: Chắt trai của anh em chồng theo Ty Ma 3 tháng. Vợ thì Vô Phục hoặc 3 tháng.

B.2 Hàng Dọc Theo Anh Em Con Chú, Con Bác Bên Chồng

Số 31: Anh em chú bác của cha chồng và vợ đều để tang theo Ty Ma 3 tháng

Số 32: Anh em chu bác của chồng và vợ theo Ty Ma 3 tháng

Số 33: Con trai của anh em chú bác nhà chồng theo Tiểu Công 5 tháng. Vợ 3 tháng

Số 34: Cháu trai của anh em chú bác nhà chồng theo Ty Ma 3 tháng. Vợ Vô Phục.

B.3 Hàng Dọc Theo Anh Em Cháu Chú, Cháu Bác Bên Chồng

Số 51: Con trai cảu anh em tái tụng để tang theo Ty Ma 3 tháng. Vợ theo Ty Ma hoặc Vô Phục

C. Hàng Dọc Theo Đồng Tông Nghành Gái Bên Chồng

C.1 Nghành Dọc Theo Chị Em Ruột Bên Chồng

Số 21: Chi em của ông theo tang Ty Ma 3 tháng

Số 22: Chi em của cha chồng theo Tiểu Công 5 tháng

Số 23: Chị em của chồng theo Tiểu Công 5 tháng

Số 24: Con gái của anh em chồng theo Cơ Niên 1 năm. Xuất giá theo Đại Công 9 tháng

Số 25: Cháu gái của anh em chồng theo Tiểu Công 5 tháng. Xuất giá theo Ty Ma 3 tháng

Số 26: Chắt gái của anh em chồng theo Ty Ma 3 tháng. Xuất giá thì Vô Phục.

C.2 Hàng Dọc Theo Chị Em Con Chú, Con Bác Bên Chồng

Số 41: Chị em chú bác của cha chồng theo Ty Ma 3 tháng. Xuất giá thì Vô Phục

Số 42: Chị em chú bác của chồng theo Tiểu Công 5 tháng. Xuất giá theo Ty Ma 3 tháng

Số 43: Con gái của anh em chú bác của bên chồng theo Tiểu Công 5 tháng. Xuất giá theo Ty Ma 3 tháng

Số 44: Cháu gái của anh em chú bác bên chồng theo Ty Ma 3 tháng. Xuất giá thì Vô Phục.

C.3 Hàng Dọc Theo Chị Em Cháu Chú Cháu Bác Bên Chồng

Số 61: Con gái của anh em tái tụng bên chồng theo Ty Ma 3 tháng. Xuất giá thì Vô Phục.

Luận Về Tạm Phụ và Bát Mẫu

Tam Phụ là 3 cha và Bát Mẫu là 8 mẹ được phân ra từng loại riêng biệt, ân nghĩa nặng nhẹ khác nhau.

Tam Phụ và Bát Mẫu không nằm trong hệ thống Tộc Phả vì không thuộc Chính Tông hoặc Đông Tông.

 • Tam Phụ: Nhạc Phụ (Cha Vợ) – Dưỡng Phụ (Cha Nuôi) – Kế Phụ (Cha Dượng)
 • Bát Mẫu: Nhạc Mẫu (Mẹ Vợ) – Dưỡng Mẫu (Mẹ Nuôi) – Kế Mẫu( Mẹ Kế) – Đích Mẫu (Vợ chính thất của Cha) – Giá Mẫu (Mẹ xuất giá khi Cha mất) – Xuất Mẫu  (Mẹ lấy chồng khác) – Thứ Mẫu (vợ lẽ của Cha) và Nhũ Mẫu ( Vú nuôi)

Tang Phục và thang chế của Tam Phụ – Bát Mẫu được định như sau:

Tam Phụ

 • Nhạc Phụ

Chiếu theo Tang Phục và Tang Chế của Chương I mục 5 và Chương II mục 1 đoạn H.

 • Dưỡng Phụ

Được chia làm 3 loại Tang Chế

— Chỉ có công nuôi bằng tinh thần thì Tang Chế theo Tiểu Công 5 tháng.

— Nếu cha mẹ ruột còn sống mà quá nghèo không đủ sức nuôi dưỡng nhờ cha nuôi nuôi dưỡng thì Tang Chế theo Cơ Niên 1 năm để đền ơn đáp nghĩa.

— Trường hợp cha mẹ mất sớm, nhờ cha nuôi nuôi dưỡng thì Tang Chế theo Trảm Thôi 3 năm và đứng vào hàng con thứ, chống gậy trúc như các con ruột của cha nuôi

 • Kế Phụ

Được chia làm 2 loại như sau:

— Kế Phụ Ở Chung: thì theo Tang Chế Đại Công 9 tháng nếu nhận được sự chăm sóc và đùm bùm bao bọc thật tình. Nếu Cha Kế không có người thân và con cái thì để tang 1 năm theo Tư Thôi Cơ Niên. Ngoài 2 điều trên thì để tang Ty Ma 3 tháng

— Kế Phụ Ở Riêng: để tang theo Ty Ma 3 tháng. Nhưng Tang Phục theo Tư Thôi cho trọn nghĩa

Nếu gặp hoàn cảnh còn mẹ khác cha thì đều để tang nhau 5 tháng theo Tiểu Công với anh chị em này.

Bát Mẫu

 • Nhạc Mẫu

Quy định giống để tang của Nhạc Phụ

 • Dưỡng Mẫu

Quy định giống để tang của Dưỡng Phụ

 • Kế Mẫu

Quy định giống để tang như Kế Phụ.

 • Đích Mẫu

Là vợ chính thất, con vợ lẽ để tang theo Tư Thôi hoặc Trảm Thôi 3 năm, có gậy, tùy theo cha còn hay mất trước

 • Giá Mẫu

Cha mất sớm, mẹ lại tái giá thì theo Tang Phục Tư Thôi, chống gậy, nhưng Tang Chế 1 năm.

Nếu theo mẹ được nuôi dưỡng hẳn hoi mà cha ghẻ lại không con thì Tư Thôi, 3 năm, chống gậy, không dùng Trảm Thôi vì đã đi bước nữa.

 • Xuất Mẫu

Mẹ bị cha ruồng bỏ phải tái giá, khi còn nhỏ có công nuôi dưỡng thì để tang theo Tư Thôi chống gậy 3 năm.

Nếu lỗi của người mẹ mà cha phải thôi thì theo tình Mẫu Tử để tang Tư Thôi 1 năm có gậy.

 • Thứ Mẫu

Vợ lẽ của cha mất đi chịu tang theo Tư Thôi 1 năm, có gậy. 

Con của vợ lẽ nếu biết ơn sẽ trả ơn chịu tang 3 năm cho Đích Mẫu, phải chống gậy.

 • Nhũ Mẫu

Để tang theo Ty Ma 3 tháng

Còn Tiếp … Phần II Chương 3

Phần II – Chương 3 – 2

Phần II – Chương 3 – 3

Thọ Mai Gia Lễ Phần Cuối

Cơ Sở Mai Táng Hàng Đầu Tại TpHCM – Sanguine

Loading...