Blog Phong Tục & Cuộc Sống

Thọ Mai Gia Lễ – Phần I – Chương 5

Quan Niệm Người Xưa Về Tuổi Sinh Khắc Của Người Sống & Người Quá Cố

A. Bảng Lục Thập Hoa Giáp Nằm Trong Tam Nguyên Đồ

Bảng Lục Thập Hoa Giáp Tý theo ngũ hành và cung bát quái, mặc dù từ Giáp Tý này qua Giáp Tý Khác.

Về việc hôn nhân, tang lễ thì ngũ hành cũng giống như nhau, nhưng cung bát quái lại thay đổi theo mỗi  nguyên là 60 năm khác nhau, để hiểu quan niệm của người xưa về việc Kỵ và Hợp cho người sống cũng như người đã chết, cung bát quái được coi là cung PHI. Liên quan đến cả việc đặt hướng Âm Phần ( mồ mả).

Muốn rõ ràng chúng ta chia Lục Thập Hoa Giáp Tý ra làm 3 thời kỳ khác nhau, mà mỗi thời kỳ là 60 năm, lấy năm Giáp Tý bắt đầu và tận cùng là năm Quý Hợi. 

Mỗi thời kỳ 60 năm gọi là 1 Nguyên & 3 Nguyên (Thượng, Trung, Hạ) hợp lại thành 1 hội 180 năm như phần dưới đây:

  1. Thượng Nguyên ( 1864 – 1923)
  2. Trung Nguyên (1924 – 1983)
  3. Hạ Nguyên (1984 – 2043)

Dưới đây là bảng lập thành Tam Nguyên đã ấn định các cung bát quái & ngũ hành, không thay đổi như sau:

1. Thượng Nguyên (1864 – 1923) Giáp Tý đến Quý Hợi

2. Trung Nguyên (1924 – 1983) Giáp Tý đến Quý Hợi

3. Hạ Nguyên ( 1984 – 2043) Giáp Tý đến Quý Hợi

B. Ngũ Hành

Ngũ hành gồm có Kim ( vàng bạc hoặc sắt, thép), Mộc ( cây cỏ), Thủy (sông, biển, không khí), Hỏa (lửa, ánh sáng), và Thổ (núi non, cát bụi). 

Các loại này đều có hợp và tan, xung khắc, bồi bổ cho nhau, được phân ra như sau:

1.Ngũ hành tương sinh là tốt

Kim sinh Thủy ( hay Thủy đắc Kim)

Thủy sinh Mộc ( Mộc đắc Thủy)

Mộc sinh Hỏa ( Hỏa đắc Mộc)

Hỏa sinh Thổ (Thổ đắc Hỏa)

Thổ sinh Kim (Kim đắc Thổ)

2. Ngũ hành tương khắc là xấu

Kim khắc Mộc ( Mộc gặp Kim tất Mộc phải khô héo)

Mộc khắc Thổ ( Thổ gặp Mộc ắt Thổ hết màu mỡ)

Thổ khắc Thủy ( Thủy gặp Thổ tất bị ngăn hoặc phá tan)

Thủy khắc Hỏa ( Hỏa gặp Thủy thì Hỏa phải tắt hoặc là cho nước sôi)

Hỏa khắc Kim ( hay Kim khắc Hỏa) vì vàng bạc gặp lửa ắt phải biến dạng)

3. Ngũ hành tị hòa không hại

Ví như Kim kiến kim, Mộc kiến Mộc, Thổ kiến Thổ, Thủy kiến Thủy, Hỏa kiến hỏa

TMGL Phần Tiếp – Phần I Chương 5-2

Chương 5 – 3

Chương 5 – 4

Chương 6

Chương 7

Loading...